Ny artikel: islam

Ny artikel: islam

Min artikelserie “Nutidsmänniskan och religionerna fortsatte igår med artikeln om världens näst största religion, islam. När det gäller islam blir man – medvetet eller omedvetet – noga med hur man lägger orden, mer än när man skriver om någon annan världsreligion elle religiös rörelse. Ingen direkt värdering i det, men jag noterar att så ofta blir fallet – även för undertecknad.

Här skickar jag med ett avsnitt av artikelns diskussion kring ett av de teman som naturligt kommer i fråga när man beskriver islam: likheter och skillnader mellan denna religion och kristendomen.

“Ofta ställs frågan om huruvida Allah – det namn som även kristna araber använder om Gud – är samma Gud som Bibeln förkunnar. Den frågan kan ges två välmotiverade svar: Å ena sidan förkunnar båda sidor en allsmäktig och personlig Gud som skapat hela världen, en Gud som är all morals ursprung, och som vi alla kommer att göra räkenskap inför efter döden. Ur den synvinkeln är Gud alltid en och densamme, oavsett vad vi kallar denne gudom.

Å andra sidan finns det även tydliga skillnader i hur religionerna beskriver denne skapare.  Bibeln talar genomgående om en både trofast och rättfärdig Gud som bundit sig själv vid sina löften. Gud har också visat människan sin kärlek genom att själv bli människa och försona oss med sig själv. Islam beskriver däremot en mer nyckfull gudom som visserligen kan visa barmhärtighet, men där människan aldrig kan veta om man får uppleva Allahs nåd även om man utfört alla de bud som religionen påbjuder. Islam förkunnar också en absolut upphöjd Herre, och avvisar därför bestämt tanken på att Allah skulle kunna bli människa och dö på ett kors.”

Hela artikeln återfinns som vanligt i pappersutgåvan av Världen Idag.

 

Lämna ett svar